Skip to content

<?=$tmpTools->sitename();?>

152-434 วิศวกรรมส่องสว่าง Print E-mail
(Read : 5287 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

อาจารย์ผู้สอน    อาจารย์โตมร สุนทรนภา

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

อธิบายเค้าโครงการสอน
- ขอบเขต, หนังสือเรียน, การวัดผล

alt

alt

alt

youtube

2-4 ธรรมชาติของแสง
- แสง ดวงตา และการมองเห็น
- หน่วยทางแสง
- กฎการส่องสว่าง

 

 

 

 

5-6

หลอดไฟชนิดต่างๆ คุณสมบัติของดวงโคม และการคำนวณการส่องสว่าง

 

 

 

 

7 สอบกลางภาค

 

 

 

8-10

การออกแบบแสงสว่างภายใน โคมฉาย
การออกแบบแสงสว่างภายนอกอาคาร

 

 

 11-13 การออกแบบแสงสว่างโดยใช้เสาสูง
การออกแบบไฟถนน

 

 

 14-16 สรุปเนื้อหา เฉลยข้อสอบย่อย
ตอบข้อซักถาม และอื่นๆ