Skip to content

olearning.siam.edu

170-324 การพยาบาลผู้สูงอายุ Print E-mail
(Read : 72725 times)

 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ลัญชนา เพิ่มพูล, อาจารย์สุนันทา บุญรักษา, อาจารย์จิตต์ระพี บูรณศักดิ์, ดร.เหมวลา เชิดชูพันธ์เสรี, อาจารย์เอี่ยมฤทัย วิเศษหมื่น, อาจารย์ร.อ.ญ.วิภานันท์ ม่วงสกุล, อาจารย์สุวรรณา เชียงขุนทด, อาจารย์นิสาพร สลางสิงห์

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ
ศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ
Slide เอกสาร
แบบทดสอบ
1

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุและการพยาบาลผู้สูงอายุ
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

 • ความหมายและประเภท
 • แนวโน้มสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุ

 • ความสำคัญและวิวัฒนาการของการพยาบาลผู้สูงอายุ
 • บทบาทพยาบาล ผู้ดูแล ครอบครัว สังคมต่อผู้สูงอายุ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะที่ดีของพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุ
 • แนวคิดและหลักการพยาบาลผู้สูงอายุ
 • มาตรฐานการพยาบาลผู้สูงอายุ

1.3 เจตคติการดูแลผู้สูงอายุ

 • จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
 • เจตคติการดูแลผู้สูงอายุ

alt

alt

alt

 

2

บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ
2.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสูงอายุ

 • ปัจจัยภายใน
 • ปัจจัยภายนอก

2.2 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
2.3 การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจสังคมและจิตวิญญาณ
2.4 ปัญหาที่พบซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง

alt

alt

 

 

3

บทที่ 3 ทฤษฎีความสูงอายุ 
3.1 ทฤษฎีความสูงอายุทางชีวภาพ 
3.2 ทฤษฎีความสูงอายุทางจิตวิทยา
3.3 ทฤษฎีความสูงอายุทางสังคมวิทยา
3.4 การประยุกต์ ทฤษฎีความสูงอายุเพื่อประโยชน์ทางการพยาบาล 

alt

 alt

 

youtube

4

บทที่ 4 การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ
4.1 การประเมินภาวะสุขภาพทางกาย (ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน)
4.2 การประเมินภาวะสุขภาพทางจิต / สมอง สังคม และจิตวิญญาณ
4.3 ความแตกต่างของปัญหาสุขภาพในวัยสูงอายุและวัยอื่น

alt

alt

 

5

บทที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
5.1 การส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ

 • ทางกาย (การออกกำลังกายอาหารการนอนหลับพักผ่อน เพศสัมพันธ์)
 • ทางจิตสังคม (การจัดการความเครียด การมีส่วนร่วมในสังคม นันทนาการ)
 • จิตวิญญา

5.2 การป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
5.3 การฟื้นฟูสภาพในผู้สูงอายุ

alt

alt

 

youtube

youtube

youtube

youtube

6

บทที่ 6 การเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
6.1 การเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ
6.2 การเตรียมรับภาวะสุดท้ายแห่งชีวิต

alt

alt

 

7

บทที่ 7 ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่พบบ่อยและการพยาบาล
7.1 ปัญหาเกี่ยวกับการเคี้ยว การกลืน การย่อยและการเผาผลาญอาหาร
7.2 ปัญหาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

alt

alt

alt

alt

 

 

8

บทที่ 7 ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่พบบ่อยและการพยาบาล (ต่อ)
7.3 ปัญหาเกี่ยวกับประสาทสัมผัส

alt

alt

 

 youtube

9

บทที่ 7 ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่พบบ่อยและการพยาบาล (ต่อ)
7.4 ปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนเลือดและหายใจลำบาก (ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดอุดตัน โรคถุงลมโป่งพองเรื้อรัง ปอดบวม)

 

 

 

 

10

บทที่ 7 ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่พบบ่อยและการพยาบาล (ต่อ)
7.5 ปัญหาเกี่ยวกับความจำเสื่อม ภาวะสับสน ซึมเศร้า โรคพาร์กินสัน

alt

alt

alt

youtube

youtube

youtube

11

บทที่ 7 ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่พบบ่อยและการพยาบาล (ต่อ)
7.6 ปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่าย (ท้องผูก กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ปัสสาวะลำบาก ไตวายเรื้อรัง)
7.7 ปัญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์

 

 

 

 

 

12 

บทที่ 7 ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุที่พบบ่อยและการพยาบาล (ต่อ)
7.8 ปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดข้อ (ข้อเสื่อม กระดูกพรุน)
7.9 ปัญหาเกี่ยวกับการถูกทารุณกรรมผู้สูงอายุ

alt

alt

alt

alt

 

youtube

youtube

13

บทที่ 8 การใช้ยาในผู้สูงอายุ
8.1 พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ยาในผู้สูงอายุ
8.2 การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุที่มีผลต่อการใช้ยา
8.3 กลุ่มยาที่ใช้บ่อยและอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงและอันตรายจากการใช้ยาในผู้สูงอายุ
8.4 การพยาบาลผู้สูงอายุที่ได้รับยา

alt

alt

 

 

 14

บทที่ 9 นโยบายและการจัดระบบบริการสุขภาพและสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
- นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อและแผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ
- ระบบบริการสุขภาพและสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

alt

alt

alt