Skip to content

olearning.siam.edu

191-402 โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Print E-mail
(Read : 6270 times)

รายละเอียดลักษณะของรายวิชา แบบ มคอ.3 : Download

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  : อาจารย์อานนท์ ครุฑธานุช , อาจารย์ลักษมี จงถิรวงศ์

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

ศึกษาทั่วไป

หมายเหตุ
Slide เอกสาร

 แบบทดสอบ

1

-ชี้แจงรายละเอียดและข้อตกลงการทำโครงงาน

-จัดทำแฟ้มโครงงาน

alt

alt

alt

 

 

2

การกำหนดขอบเขตโครงงาน

alt

 alt

 alt

 

3

การวิเคราะห์ระบบงานด้วย E-R diagram

alt 

alt 

 alt

 

4

เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย E-R diagram

 

alt


 

 

alt

 

alt

5

การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย DFD diagram

alt 

 alt

 alt

6

การออกแบบการนำเข้าข้อมูล (Input Design)

 alt

 alt

 alt

7

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้  (GUI)

alt 

alt 

 alt

 

8 สอบกลางภาค9 Prototype

alt

 alt

 alt

 ดาวน์โหลดเพิ่มเติมalt

10 Crystal Report for Microsoft Visual Studio

alt

 alt

 alt

 ดาวน์โหลดเพิ่มเติมalt
11 Advanced Crystal Report for Microsoft Visual Studio

alt

 alt

 alt

 ดาวน์โหลดเพิ่มเติมalt
12 เทคนิคการเขียนโปรแกรม : Siam Stock

 alt

alt 

 alt

 ดาวน์โหลดเพิ่มเติมalt

13 เทคนิคการเขียนโปรแกรม : การนำ HELP เข้ามาใช้ใน PROJECT

alt

alt 

 alt

 ดาวน์โหลดเพิ่มเติมalt

 

 

HTML Help Workshop

ดาวน์โหลดเพิ่มเิติมalt

14 การทำรูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์

 alt

 alt

alt

 ดาวน์โหลดเพิ่มเติมalt

 

หลักการเขียนบรรณานุกรม

 

ดาวน์โหลดเพิ่มเติมalt

15 การเขียนภาคผนวก

 alt

 alt

 alt